ابزار

Recorder_Light(FL)

به راحتی ترجمه ها را به هزاران زبان ضبط، ویرایش و مدیریت می کنند.

Converter_Dark(FL)

به راحتی فایل های USFM را به فرمتی قابل دسترس تر، مانند PDF تبدیل می کنند.

Exchanger_Light(FL)

مشارکتی چک کردن، پشتیبان، و پردازش فایل های صوتی تولید شده توسط BTT ضبط در طول ترجمه کتاب مقدس شفاهی

Writer_Light(FL)

ترجمه محتوای کتاب مقدس نوشته شده با استفاده از یک رابط ساده، ترجمه کمک می کند تا، و متن باز کتاب مقدس. متن های موجود به ده ها زبان.

Writer_Light(FL)

ترجمه محتوای کتاب مقدس نوشته شده با استفاده از یک رابط ساده، ترجمه کمک می کند تا، و متن باز کتاب مقدس. متن های موجود به ده ها زبان.